Så här arbetar vi med hållbarhet

All flyttverksamhet ger automatiskt ett miljömässigt avtryck oavsett transportsätt. Dessutom innefattar vår verksamhet tunga lyft vilket kan slita på ryggar och leder hos våra medarbetare. På plussidan skapar vi som arbetsgivare social hållbarhet för våra medarbetare genom att erbjuda dem trygga arbetsplatser. Det gäller även människor med skiftande bakgrund som behöver en väg in i det svenska samhället. Genom hållbarhet och sunda affärer, skapar vi ekonomisk hållbarhet i relationen till kunder och leverantörer. På den här sidan har vi sammanställt hur vi målmedvetet arbetar mot en allt högre grad av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vi kraftsamlar kring dessa globala mål

FN:s globala mål för att uppnå Agenda 2030 lägger grunden för vårt hållbarhetsarbete. Vi koncentrerar oss främst på dessa mål:

Hållbar konsumtion och produktion

Vad innebär målet?
En hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på sättet vi producerar och konsumerar varor och resurser. Målet inkluderar även sociala och ekonomiska fördelar som tillväxt och ökad sysselsättning. Delmålen 12.5 och 12.6 handlar om att få till stånd mer återanvändning och återvinning samt uppmuntra företag till ökad hållbarhetsinformation.

Hur arbetar vi med målen?
Vi arbetar aktivt för att uppmuntra våra kunder att låta en större andel av den inredning de inte vill ta med sig att gå till återbruk (eller i andra hand återvinning). För att göra det lätt för kunderna, har vi byggt upp ett nätverk som de kan dra nytta av om de ska sälja eller skänka sina begagnade möbler. Vi fasar också succesivt ut fordon som drivs av bensin eller diesel till eldrivna fordon och utbildar våra chaufförer i eco-driving. Vi arbetar också aktivt med samordning för att minska onödiga transporter. Vi stämmer löpande av samtliga mål och vidtar åtgärder när det behövs.

Minskad ojämlikhet

Vad innebär målet?
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Hur arbetar vi med målet?
Genom vår långa historia har vi välkomnat människor med olika bakgrund. För oss spelar det ingen roll varifrån en människa kommer –det viktiga är vad vi kan göra tillsammans. Genom en varm och öppen arbetsgemenskap hjälper vi människor med skiftande bakgrund att hitta en trygg plats i det svenska samhället.

Medlemmar i UN Global Impact

Sedan 2018 är vi medlemmar i FN-initiativet UN Global Impact. Som medlemmar följer vi dessa principer:

Mänskliga rättigheter
PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt
PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete
PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption
PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Miljö- och kvalitetscertiferade

Sedan lång tid tillbaka är vår verksamhet miljö- och kvalitetscertifierad (ISO 14001 och ISO 9001).