Arbetsmiljö

Vi bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete där det övergripande målet är att minska riskerna för tillbud, olyckor, skador och ohälsa för våra anställda. Vi gör detta genom att följa lagar och förordningar, utföra regelbundna skyddsronder, uppföljning av tillbud och avvikelserapporter samt uppföljning av årliga arbetsmiljöenkäter med samtliga anställda.

Arbetsmiljöpolicy

Freys Express strävar efter att erbjuda en god och säker arbetsmiljö för alla anställda. Vi tror att trivsel och välmående är grunden för att göra ett bra jobb och därmed också bidra till att våra kunder får den kvalitet och service vi eftersträvar.

Vår strävan efter en god arbetsmiljö innebär följande åtagande för oss:

  • Att fortlöpande kartlägga arbetsmiljörisker
  • Att ha en god planering av våra uppdrag
  • Att ha en genomtänkt sammansättning av våra arbetslag
  • Att ge utrymme för lärande och erfarenhetsutbyte i arbetet
  • Att engagera våra medarbetare i arbetsmiljöarbetet
  • Att ha ändamålsenlig och välfungerande utrustning och material
  • Att ha säkra fordon och truckar
  • Att ha säkra magasins- och produktionslokaler
  • Att ständigt förbättra vår arbetsmiljö

Med ett aktivt arbetsmiljöarbete ska vi säkerställa att vår verksamhet uppfyller gällande lagkrav men framför allt att Freys Express är en bra arbetsplats för våra anställda.