Miljö

Freys Express är certifierade enligt ISO 14001.

Vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöpåverkan.
Vi gör detta genom att ha moderna och bränslesnåla fordon samt bl a endast tanka diesel med inblandning av HVO och FAME, noggrann uppdragsplanering, rutiner för avfallshantering samt miljöanpassade tjänster. Våra miljömål följs upp genom regelbundna ledningsmöten och årlig externrevision.

Miljöpolicy

Vi bidrar till en hållbar miljö genom att utveckla och erbjuda effektiva flyttjänster med långsiktigt minskad miljöpåverkan och genom att verka förebyggande och ständigt förbättra oss.

Detta gör vi genom att följa lagar och förordningar och ständigt sträva efter att i våra affärsbeslut välja de produkter och tjänster som har minst miljöpåverkan och genom att kommunicera, utbilda i och tillämpa miljöbefrämjande åtgärder i vår organisation.

Vårt miljöarbete kommuniceras även kontinuerligt till leverantörer, kunder och andra intressenter.

Ladda ned vårt ISO 14001-certifikat